Právní tipy, Slovník pojmů

Q&A – Společné jmění manželů (SJM)

· 2 min čtení >

Díl 1. aneb „co je moje, to je tvoje“

Pozn. Následující odpovědi vychází z předpokladu, že žádná smlouva ohledně SJM uzavřena nebyla a SJM se řídí
tzv. zákonným režimem. Jedná se zároveň o obecné do jisté míry zjednodušené odpovědi. V případě řešení
konkrétního problému vztahujícího se k SJM lze jedině doporučit obrátit se na odborníka – advokáta, který Vám
poskytne konkrétní právní radu a bude schopen nalézt konkrétní řešení Vašeho problému.

Kdy SJM vzniká?Automaticky se vznikem manželství (sňatkem).
Co patří do SJM?Obecně vše, co nabyli oba manželé společně
nebo jen jeden z manželů za trvání manželství.
Do SJM spadají jak aktiva (zejména movité a
nemovité věci, pohledávky), tak pasiva (tj.
dluhy).
Co nepatří do SJM?– věci nabyté jedním z manželů před uzavřením
manželství,
– věci nabyté jedním z manželů darem nebo
děděním,
– věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů
(např. oblečení, hygienické potřeby)
Kdy SJM zaniká?Automaticky se zánikem manželství. Manželství
přitom zaniká nejčastěji rozvodem nebo smrtí
jednoho z manželů. V případě rozvodu je
konkrétním okamžikem zániku manželství
datum právní moci rozsudku o rozvodu
manželství. V případě úmrtí jednoho z manželů
je to pak datum tohoto úmrtí.
Co se se SJM děje po jeho zániku?Zaniklé společné jmění je potřeba vypořádat –
rozdělit a určit, které z aktiv nebo pasiv
společného jmění bude náležet kterému z manželů.
Jak se SJM vypořádá?Dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu
vydaném v příslušném soudním řízení, které
musí svým návrhem zahájit jeden z manželů.
Pokud není uzavřena dohoda nebo zahájeno
soudní řízení do 3 let od zániku manželství, je
SJM vypořádáno tzv. zákonnou fikcí – občanská
zákoník pro takový případ stanoví obecná
pravidla, co komu náleží.
Musí SJM vzniknout vždy, když je uzavřeno
manželství?
Nemusí. Smlouvou uzavřenou mezi manželi,
nebo dokonce již mezi snoubenci
(předmanželská smlouva) je možné vznik SJM i
zcela vyloučit. Vyloučení vzniku SJM má za
následek to, že se pro manžele z hlediska
majetku ani po uzavření manželství nic nemění.
Taková smlouva musí mít formu notářského zápisu.
Je rozsah SJM dán vždy jen zákonem?Ne. Opět platí, že jej lze různě upravit i po dobu
trvání manželství měnit prostřednictvím
uzavření smlouvy mezi manželi. Manželé nebo snoubenci (předmanželská smlouva) se tedy
mohou odlišně od zákonem stanovených
pravidel dohodnout, který majetek do SJM
patřit bude a který nikoliv. Taková smlouva musí mít formu notářského zápisu.
Kdo a jak s majetkem v SJM může nakládat?Oba manželé mají ke společnému majetku
stejná práva a povinnosti a společně jej
spravují. Při běžných každodenních
záležitostech a jednáních se manželé mohou vzájemně zastoupit.

Přečtěte si také druhý díl článku o SJM – praktické otázky.