Právní tipy

Náhradní výživné placené státem – praktický průvodce

Jste-li rodič samoživitel a Váš bývalý manžel či partner Vám nepřispívá na výživné pro vaše společné děti, máte od 1. července 2021...

· 5 min čtení >

Jste-li rodič samoživitel a Váš bývalý manžel či partner Vám nepřispívá na výživné pro vaše společné děti, máte od 1. července 2021 možnost požádat stát o finanční pomoc v podobě tzv. náhradního výživného. 

Jakým způsobem lze žádost o náhradní výživné podat, co k tomu budete potřebovat a jakou částku můžete na náhradním výživném obdržet se dočtete níže

Matka samoživitelka, náhradní výživné

Kdo může o náhradní výživné žádat?

Žádost o náhradní výživné můžete podat pokud

 1. máte dítě, které
  1. dosud neukončilo povinnou školní docházku, nebo
  2. ukončilo povinnou školní docházku a není starší než 26 let, pokud
   1. se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo
   2. není schopno studia nebo práce z důvodu nemoci nebo úrazu, nebo
   3. není schopno se samo živit z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 2. má dítě trvalý pobyt i faktické bydliště v České republice
 3. máte k dispozici pravomocný rozsudek soudu, kterým byla druhému rodiči stanovena povinnost platit na vaše společné dítě výživné v konkrétní výši a toto výživné není řádně placeno,
 4. vymáháte dlužné výživné v exekuci nebo v řízení o soudní výkon rozhodnutí.

Jakou částku a kdy stát uhradí?

Náhradní výživné je vypláceno ve výši rozdílu mezi částkou měsíčního výživného stanovenou rozsudkem soudu a případnou uhrazenou částí výživného, nejvýše však v částce 3.000,- Kč měsíčně. 

Příklad A

Výživné je rozsudkem soudu stanoveno ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Bývalý manžel / partner vám hradí pravidelně pouze 1.000,- Kč měsíčně. Náhradní výživné bude ze strany státu uhrazeno ve výši 1.000,- Kč měsíčně.

Příklad B

Výživné je rozsudkem soudu stanoveno ve výši 5.000,- Kč měsíčně. Bývalý manžel / partner nehradí na výživné nic. Náhradní výživné bude ze strany státu uhrazeno ve výši 3.000,- Kč měsíčně.

Konkrétní výše náhradního výživného k výplatě se stanovuje za období 4 měsíců a vypočítá se jako měsíční průměr náhradního výživného vypočteného v předchozím odstavci za období 4 měsíců předcházejících období, za které je náhradní výživné žádáno. 

Náhradní výživné je vypláceno měsíčně, vždy zpětně za uplynulý měsíc. První náhradní výživné bude vyplaceno za měsíc, v němž byla podána žádost o výplatu náhradního výživného.

Příklad A

Výživné je rozsudkem soudu stanoveno ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Žádost o náhradní výživné je podávána v červenci pro období měsíců červenec až říjen. Rozhodným obdobím pro výpočet tak je období měsíců březen až červen. V období března až června bylo hrazeno výživné nepravidelně, a to tak, že v březnu byla uhrazena částka 500,- Kč, v dubnu částka 1.000,- Kč, v květnu částka 2.000,- Kč a v červnu částka 1.000,- Kč. Náhradní výživné by tak bylo za měsíc březen 1.500,- Kč, za měsíc duben 1.000,- Kč, za měsíc květen 0,- Kč a za měsíc červen 1.000,- Kč. Měsíční průměr částek náhradního výživného za rozhodné období tak činí 875,- Kč. Náhradní výživné pro období červenec až říjen tak bude vyplaceno v celkové výši 3.500,- Kč po měsíčních částkách 875,- Kč tak, že za červenec bude výživné vyplaceno v srpnu, za srpen v září atd.

Příklad B

Výživné je rozsudkem soudu stanoveno ve výši 5.000,- Kč měsíčně. Žádost o náhradní výživné je podávána v prosinci pro období měsíců prosinec až březen následujícího roku. Rozhodným obdobím pro výpočet tak je období měsíců srpen až listopad. V období srpna až listopadu nebylo výživné hrazeno ani zčásti. Za toto období by tak za každý z těchto měsíců náleželo náhradní výživné ve výši 3.000,- Kč měsíčně, tzn. i měsíční průměr v tomto období činí částku 3.000,- Kč měsíčně. Náhradní výživné pro období prosinec až březen tak bude vyplaceno v celkové výši 12.000,- Kč, opět po měsíčních splátkách 3.000,- Kč tak, že za prosinec bude vyplaceno v lednu, za leden v únoru atd.

Náhradní výživné je vypláceno maximálně po dobu 24 měsíců. Nejvyšší částka, kterou tak lze na náhradním výživném obdržet činí 72.000,- Kč (24 x 3.000,- Kč).

Kde, jak a kdy podat žádost a jaké dokumenty si připravit?

Žádost se podává krajské pobočce Úřadu práce (případně pobočce pro hlavní město Prahu) podle bydliště dítěte.

Žádost se podává na formuláři dostupném na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-nahradni-vyzivne. Je možné podat ji i elektronicky.

Žádosti lze podávat od července 2021.

K žádosti je třeba přiložit:

 1. rodný list dítěte, 
 2. občanský průkaz rodiče žádajícího o náhradní výživné
 3. rozsudek o stanovení výživného s doložkou právní moci a vykonatelnosti, 
 4. doklad o zahájení exekučního / vykonávacího řízení (návrh na zahájení exekučního řízení s dokladem o jeho podání příslušnému soudnímu exekutorovi nebo usnesení o zahájení exekučního řízení), 
 5. prohlášení o výši uhrazeného výživného (i v případě, kdy výživné není hrazeno vůbec), 
 6. u dětí po dokončení povinné školní docházky pak i potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdravotním stavu dítěte, resp. jeho neschopnosti přípravy k výkonu povolání či výdělečné činnosti.

Pokud je dítě zletilé, tj. starší 18 let, podává žádost samo. Za děti mladší 18 let podává žádost rodič.

Jsou nutné další kroky po podání žádosti?

Podáním žádosti a výplatou náhradního výživného však bohužel povinnosti rodiče a dítěte nekončí.

Je nutné vždy nejdéle do konce prvního měsíce dalšího čtyřměsíčního období doložit příslušnému Úřadu práce nárok na výplatu náhradního výživného za další období. 

Příklad

Žádost je podána v červenci na období červenec – říjen. Nejdéle do konce listopadu je nutné Úřad práce informovat o tom, zda v období červenec – říjen bylo výživné ze strany povinného rodiče uhrazeno či nikoliv a zda je dítě stále před dokončením povinné školní docházky, zda studuje, zda se případně nezlepšil jeho zdravotní stav bránící mu ve studiu či práci atd.

Pokud bude v průběhu doby, kdy je náhradní výživné vypláceno, změněna novým rozsudkem soudu výše výživného pro dítě, je nutné i tuto změnu Úřadu práce oznámit a nové rozhodnutí soudu doložit.

Zbaví se neplatič alimentů výplatou náhradního výživného své povinnosti?

Pro rodiče, který je povinen podle rozsudku soudu výživné hradit, se výplatou náhradního výživného ze strany státu nic nemění.

I nadále je povinný rodič povinen výživné platit. Částky vyplacené na náhradním výživném stát po neplatičích bude vymáhat.

Nebudete-li si jisti, zda podmínky pro výplatu náhradního výživného splňujete, případně potřebujete-li poradit s přípravou žádosti nebo vůbec s vymáháním výživného, doporučujeme obrátit se na advokáta, který vás celým procesem provede a poskytne vám potřebné rady.

Pokud byste s čímkoliv (nejen) s výše uvedeným potřebovali pomoci, náš tým je Vám k dispozici! Stačí jít na LegalList.cz, tam najdete velký výběr advokátních kanceláří, s jasnou cenou za poskytovanou službu a hodnocením z Google.

Článek napsala kancelář OK Legal
Profil kanceláře